Program polski vs. program międzynarodowy w naszym liceum

program polski vs. program międzynarodowy

Pytacie się często, czym różni się polski program nauczania od programu międzynarodowego Uniwersytetu Cambridge.

W tym artykule przedstawiamy w sposób praktyczny ile przedmiotów realizują uczniowie w poszczególnych klasach liceum. Nie odnosimy się w nim do merytorycznej oceny zawartości poszczególnych przedmiotów. Merytoryka będzie na pewno treścią kolejnego artykułu. Życzymy miłej lektury.

PROGRAM POLSKI

KLASA 1-2

Uczniowie w programie polskim realizują 15 przedmiotów:

 1. Język polski
 2. Język obcy nowożytny
 3. Drugi język obcy nowożytny
 4. Filozofia
 5. Historia
 6. Historia i teraźniejszość
 7. Biznes i zarządzanie
 8. Geografia
 9. Biologia
 10. Chemia
 11. Fizyka
 12. Matematyka
 13. Informatyka
 14. Wychowanie fizyczne
 15. Edukacja dla bezpieczeństwa

Klasa 3-4

W programie polskim uczniowie w 3 klasie realizują 10 przedmiotów, zaś w 4 klasie 6 w zależności od rozszerzenia. 

PROGRAM MIĘDZYNARODOWY

Klasa 1-2

Uczniowie w programie międzynarodowym przez pierwsze dwa lata uczestniczą obligatoryjnie w zajęciach z 10 przedmiotów?  Licealiści uczą się: 

 1. English as a Second Language, 
 2. Mathematics,
 3. Physics, 
 4. Biology, 
 5. Chemistry, 
 6. Spanish 
 7. oraz, jako opcja dodatkowa: Geography i/lub History.

Wszystkie przedmioty prowadzone są wyłącznie w języku angielskim na podstawie programów opracowanych przez Uniwersytet Cambridge i przy wykorzystaniu anglojęzycznych podręczników.

Dodatkowo uczniowie polskiego pochodzenia uczestniczą, zgodnie z wymaganiami polskiego systemu oświaty, w zajęciach języka polskiego, historii Polski i geografii Polski prowadzonych po polsku. Uczniowie zagraniczni biorą natomiast udział w zajęciach języka polskiego jako obcego. 

Wszyscy uczniowie realizują również zajęcia WF i dodatkowego języka angielskiego z naciskiem na gramatykę i komunikację. Na tym zamyka się lista przedmiotów w klasie międzynarodowej w pierwszych dwóch latach.

Już od pierwszej klasy uczniowie w programie międzynarodowym mogą koncentrować swoją uwagę na przedmiotach, które będą chcieli zdawać na maturze.

Klasa 3-4

W dalszej edukacji uczniowie w programie międzynarodowym wybierają 3-4 przedmioty, które chcą kontynuować i z których będą przygotowywać się do matury międzynarodowej. Dobór przedmiotów zależy od kierunku studiów, na jaki uczeń chce składać podanie. Te 3-4 wybrane przedmioty uczniowie realizują w języku angielskim, podążając programem Cambridge i zdając pod koniec trzeciej klasy egzaminy matury międzynarodowej AS-Level (odpowiednik polskiej matury podstawowej), a w klasie czwartej egzaminy A-Level (odpowiednik polskiej matury rozszerzonej). Jedynym dodatkowym przedmiotem w trzeciej i czwartej klasie jest język polski.

Polish curriculum vs. international curriculum in our high school

You often ask us, what the differences are between the Polish education program and Cambridge’s international one. In this article, we present in a practical way how many subjects students take in each grade of high school. We do not refer to the substantive assessment of the content of individual subjects. The substantive assessment will certainly be the content of the next article. We wish you a pleasant reading.

POLISH CURRICULUM

GRADES 1-2

Students in the Polish program take 15 subjects:

 1. Polish
 2. Modern foreign language
 3. Second modern foreign language
 4. Philosophy
 5. History
 6. History and Present
 7. Business and management
 8. Geography
 9. Biology
 10. Chemistry
 11. Physics
 12. Mathematics
 13. Information Technology (IT)
 14. Physical Education (PE)
 15. Education for safety

Grades 3-4

In the Polish curriculum, students in the third grade take 10 subjects, however, the ones who are in the fourth grade take 6 subjects, depending on extensions. 

THE INTERNATIONAL CURRICULUM

Grades 1-2

Students participating in the international curriculum are required to take 10 subjects during the first two years. High school students learn: 

 1. English as a Second Language, 
 2. Mathematics,
 3. Physics, 
 4. Biology, 
 5. Chemistry, 
 6. Spanish 
 7. also, as an additional option: Geography and/or History.

All subjects are taught exclusively in English, based on programs developed by the University of Cambridge and using English-language books.

Additionally, students of Polish origin participate, in accordance with the requirements of the Polish education system, in Polish language, Polish history, and Polish geography classes which are conducted in Polish. However, foreign students take part in Polish as a foreign language classes.

All students take PE and additional English classes with an emphasis on grammar and communication. This completes the list of international subjects in the first two years.

From the first grade, students in the international curriculum can focus their attention on the subjects they want to take at the high school leaving exam.

Grades 3-4

In further education, students participating in the international curriculum choose 3-4 subjects that they want to continue and from which they will prepare for the IB (International Baccalaureate). The selection of subjects depends on the field of study for which the student wants to apply. Students study these 3-4 chosen subjects in English, following the Cambridge curriculum and passing AS – Level International Baccalaureate exams (equivalent to the Polish Basic Matura exam) at the end of the third grade, and A-Level exams (equivalent to the Polish Extended Matura exam) in the fourth grade. The only additional subject in the third and fourth grades is Polish.