Brytyjska uczelnia po naszym liceum? Bliżej niż myślisz…

Od 13 lutego 2024 Regent College International High School jest oficjalnym partnerem pierwszej i jedynej brytyjskiej uczelni w Polsce – Coventry University Wrocław, o czym pisaliśmy już wcześniej https://liceum.regent.edu.pl/umowa-partnerska-z-coventry-university-wroclaw/.

W niespełna dwa tygodnie po podpisaniu umowy partnerskiej naszą szkołę odwiedziła przedstawicielka Coventry University Wrocław, Pani Anna Olejnicka. 

Czego się dowiedzieliśmy?

Na jakich zasadach działa Coventry University Wrocław? Jakie kierunki oferuje i na jakiej podstawie stworzono listę kierunków? Jakie są zasady przyjmowania na studia? Jakie są plany rozwojowe uczelni? Jak matura międzynarodowa, którą zdawać można w naszej szkole pomaga w zrealizowaniu marzenia o brytyjskim wykształceniu uniwersyteckim (nauka na uczelni odbywa się wyłącznie w języku angielskim)? Kto wykłada na Coventry University Wrocław? Odpowiedzi  na te i wiele innych pytań usłyszeliśmy w bardzo ciekawej prezentacji – nie będzie przesadą, jeśli powiemy, że zrobiła ona na nas naprawdę bardzo duże i niezwykle pozytywne wrażenie… 

W spotkaniu uczestniczyli wszyscy nasi licealiści, a także ósmoklasiści z naszej szkoły podstawowej. Wszystkiemu przysłuchiwali się także nasi nauczyciele,  z uznaniem kiwając głowami dla możliwości, jakie otwierają się dla naszych uczniów. 

Dlaczego warto?

Kończąc studia na Coventry University Wrocław, absolwent otrzymuje brytyjski dyplom wydany przez centralne władze uczelni w Coventry w Anglii. Już w trakcie odbywania studiów studenci korzystają z szerokiej oferty stażów w prestiżowych firmach i organizacjach, z którymi uczelnia współpracuje. Opłaty za czesne są ponadto bardzo konkurencyjne w stosunku do opłat w Wielkiej Brytanii czy w innych krajach na zachodzie Europy (a absolwenci Regent College mają dodatkowe zniżki!).

Co dalej w ramach naszej współpracy?

Już jesienią nasi uczniowie i nauczyciele gościć będą we wrocławskim kampusie uczelni, gdzie czeka ich
VIP-owskie przyjęcie. Kadra naukowa uczelni przygotuje również serię autorskich webinarów z różnych dziedzin wiedzy skierowanych wyłącznie do naszych uczniów – nie możemy się już doczekać!

AIM HIGH! (AND MAKE SURE YOU DO NOT MISS ANY OPPORTUNITY…) 

A British university after our high school? Closer than you think...

From 13 February 2024, Regent College International High School is an official partner of the first and only British university in Poland – Coventry University Wrocław, which we have already written about https://liceum.regent.edu.pl/umowa-partnerska-z-coventry-university-wroclaw/).

Less than two weeks after signing the partnership agreement, our school was visited by a representative of Coventry University Wrocław, Mrs. Anna Olejnicka

What did we learn?

How does Coventry University Wrocław work? What courses does it offer and on what basis was the list of courses created? What are the admission criteria? What are the university’s development plans? How do the International A-Level exams, which can be taken at our school, help you realize your dream of a British university education (education at the university is conducted exclusively in English)?  Who teaches at Coventry University Wrocław? The answers to these and many other questions were presented in a very interesting presentation – it will not be an exaggeration to say that it made a very big and extremely positive impression on us… 

The meeting was attended by all our high school students, as well as eighth graders from our primary school. Our teachers also gathered to learn more about the university’s offer and were nodding their heads in appreciation at the opportunities that open up for our students.

Why is the option worth considering?

Upon graduating from Coventry University Wrocław, the graduate receives a British diploma issued by the central authorities of the university in Coventry, England. Already during their studies, students benefit from a wide range of internships in prestigious companies and organizations with which the university cooperates. Tuition fees are also very competitive compared to those in the UK or other Western European countries (and Regent College graduates have additional discounts!). 

What's next?

As part of our school’s cooperation with Coventry University Wrocław, our students and teachers will be hosted at the Wrocław campus in the autumn for a VIP tour and welcome. Coventry faculty members will also prepare thematic, tailored-made webinars which they are going to deliver exclusively to our students. We cannot wait!

AIM HIGH! (AND MAKE SURE YOU DO NOT MISS ANY OPPORTUNITY…)