Nasz nowy program współpracy

Naszą regentowską społeczność tworzą w tej chwili uczniowie i nauczyciele z ponad 20 krajów i 6 kontynentów. Do grupy tej wkrótce dołączyć mogą uczniowie z Chin…

Oferta naszej szkoły – międzynarodowy program, konkurencyjność cenowa, kameralna atmosfera, lokalizacja i opcja zakwaterowania w internacie Regent Campus zainteresowała organizację SINOMOST International Culture & Education, która zwróciła się do nas z propozycją spotkania. Organizacja ta  posiada od lat oficjalną autoryzacją m.in. Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej na reprezentowanie tych uczelni w Chinach w celach rekrutacji ambitnych kandydatów. 

7 marca, po wcześniejszych wstępnych rozmowach online, w naszym międzynarodowym liceum gościła założycielka Sinomost, Pani Qiang Hao, by zobaczyć na własne oczy budynki Regent College International Schools, zaplecze dydaktyczne szkół i samo miasto. Spontaniczne rozmowy z uczniami były miłym dodatkiem i całkowicie już przekonały Panią Hao o tym, że Regent, to szkoła, dla której warto przenieść się nawet  na drugą półkulę… 

Oficjalny list autoryzacyjny na reprezentowanie naszej szkoły przez Sinomost został podpisany przez dyrektora RCIS, Pana Marka Goericka tego samego dnia.

Rozpoczęliśmy zatem nowy, ekscytujący rozdział w historii naszej szkoły – dołączyliśmy niniejszym do światowego grona szkół z internatem, o które aktywnie zabiegają kandydaci z bardzo odległych zakątków globu. 

Our new international cooperation programme

Our Regent community is now made up of students and teachers from over 20 countries and 6 continents. China may soon join the list…

The offer of our school – an international program, competitive prices, intimate atmosphere, location and accommodation option in the Regent Campus dormitory attracted the interest of the SINOMOST International Culture & Education organization, which requested a meeting with us. For a number of years Sinomost has been officially authorized by institutions such as the University of Warsaw, the Nicolaus Copernicus University in Toruń and the University of Social Psychology (SWPS) to represent these universities in China recruiting ambitious candidates. 

On March 7th, after earlier online conversations, the founder of Sinomost, Ms. Qiang Hao, visited our international high school to see with her own eyes the buildings of Regent College International Schools, the teaching facilities of the schools and the city itself. Spontaneous conversations with our students were a nice addition and a final element that convinced Mrs. Hao that Regent, indeed, is a school worth applying for even if that would mean moving from the other end of the world.  

The official letter of authorization for the representation of our school by Sinomost was signed by the director of RCIS, Mr. Marek Goerick, on the same day.

We started a new, exciting chapter in the history of our school – we have hereby joined the global group of boarding schools, which are actively sought by applicants from very distant corners of the globe.