Uczymy się od najlepszych, aby być najlepszymi!

Cambridge International School

Regent College International Schools has been a part of Cambridge International Education network for almost 6 years now – first at a Primary and Lower Secondary Level and for the last three years also at Upper Secondary and Advanced Levels.

We not only teach the Cambridge programme and administer exams but also spend a lot of time on direct work with Cambridge International Education and other Cambridge schools in order to develop our education offer and create the best, world-class  learning environment at RCIS in Elbląg. Cambridge programmes are taught in 160 countries in over 10,000 schools and are the first widely recognised international education programmes ever offered. We are very proud to be part of this ambitious family. 

On the 26th and 27th of October, dr Anna Martowicz, Deputy Head of International Programe at RCIS and Marta Szweda, Cambridge Exams Coordinator, participated in a forum organised at the Headquarters of Cambridge International Education at Cambridge. The event – Western and Northern Europe Principals’ Forum – was designed to offer the participants a chance to exchange experiences and opinions, facilitate networking and enable the participants to learn more about a variety of additional tools and options that Cambridge International Education offers to its schools. There were presentations on university recognition, evaluation tools, professional development, qualifications, exam preparations, published materials and new online materials developed by the Cambridge team. There was also a tour of the Cambridge University Press offices where, among thousands of other titles, our coursebooks and workbooks are edited and approved. During the Forum our representatives exchanged observations and discussed our needs directly with a team of Cambridge Senior Managers as well as with other Cambridge schools from Poland and abroad with whom we hope to establish closer cooperation. 

After returning from Cambridge and wasting no time, we have already followed up on some of the topics raised during the Forum and are planning to enrich our offer. We learn from the best to be the best. 

There was, of course, a chance to stroll around the beautiful city of Cambridge… Who would say no to such an opportunity?! Let us then take you for a tour… 

Uczymy się od najlepszych, aby być najlepszymi!

Szkoły Międzynarodowe Regent College są częścią sieci Cambridge International Education od prawie 6 lat – najpierw na poziomie Cambrige Primary i Lowers Secondary, a od trzech lat także na poziomie Upper Secondary i Advanced. Nie tylko uczymy przedmiotów w programie Cambridge i przeprowadzamy egzaminy, ale także spędzamy dużo czasu na bezpośredniej współpracy z Cambridge International Education i innymi szkołami Cambridge, aby rozwijać naszą ofertę edukacyjną i stworzyć najlepsze, światowej klasy środowisko do nauki w RCIS w Elblągu. Programy Cambridge są prowadzone w 160 krajach w ponad 10 000 szkół i są pierwszymi szeroko uznanymi międzynarodowymi programami edukacyjnymi, jakie kiedykolwiek oferowano. Jesteśmy bardzo dumni, że możemy być częścią tej ambitnej rodziny.

W dniach 26 i 27 października dr Anna Martowicz, wicedyrektor ds. programu międzynarodowego w RCIS i Marta Szweda, koordynator egzaminów Cambridge, uczestniczyły w forum zorganizowanym w siedzibie głównej Cambridge International Education w Cambridge. Wydarzenie to – Forum Dyrektorów Europy Zachodniej i Północnej – miało na celu umożliwienie uczestnikom wymiany doświadczeń i opinii, ułatwienie tworzenia sieci kontaktów oraz umożliwienie uczestnikom poznania dodatkowych narzędzi i opcji, jakie Cambridge International Education oferuje swoim szkołom. W ramach Forum odbyły się prezentacje na temat uznawalności matur międzynarodowych Cambridge International A-Levels przez uczelnie wyższe, narzędzi oceny postępów, rozwoju zawodowego, kwalifikacji, przygotowań do egzaminów, publikowanych materiałów oraz nowych materiałów online opracowanych przez zespół Cambridge. Goście zostali również oprowadzenie po siedzibie Cambridge University Press, gdzie redagowane i zatwierdzane są m.in. podręczniki i zeszyty ćwiczeń programów Cambridge. Podczas Forum nasze przedstawicielki wymieniały się spostrzeżeniami i omówiły nasze potrzeby bezpośrednio z zespołem Cambridge Senior Managers oraz z innymi szkołami Cambridge z Polski i zagranicy, z którymi mamy nadzieję nawiązać bliższą współpracę.

Po powrocie z Cambridge, nie tracąc czasu, podjęliśmy już konkretne działania związane z wdrażaniem części tematów poruszonych na Forum – w najbliższym czasie planujemy wzbogacić naszą ofertę. Uczymy się od najlepszych, aby być najlepszymi.

W trakcie pobytu w Cambridge nie zabrakło oczywiście okazji do spaceru po tym pięknym uniwersyteckim mieście… Kto nie skorzystałby z takiej okazji?! Pozwólcie więc zabrać cię na krótką wycieczkę…

25 lecie Regent College