Ochrona danych osobowych/Data protection

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL), informuję, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regent College International Schools z siedzibą w Elblągu, tel: 55-234-07-23 mail: biuro@regent.edu.pl. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Regent College International Schools w Elblągu możliwy jest pod adresem email: rodo@regent.edu.pl. Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. a, c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. ( t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 108) w celach marketingowych. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe Pana/Pani będą przechowywane przez okres 5 lat. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Data protection

In accordance with Article 13 of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the (EU) Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (4.5.2016 L 119/38 Official Journal of the European Union PL), we would like to inform you that the administrator of your personal data is Regent College International Schools with its registered office in Elbląg, phone number: 55-234-07-23 e-mail: biuro@regent.edu.pl. Contact with the Data Protection Officer at Regent College International Schools is possible at the following e-mail address: rodo@regent.edu.pl. Your personal data will be processed on the basis of Article 6(1)(a) and (c) of the General Data Protection Regulation. The recipients of your personal data will be only entities authorized to obtain personal data on the basis of legal provisions. Your personal data will be stored for a period of 5 years. You have the right to: request from the administrator access to personal data, the right to rectify, delete or limit processing and the right to withdraw consent. You have the right to lodge a complaint with the supervisory body, i.e. the President of the Data Protection Office. Providing personal data is voluntary.