TEST WIEDZY O NATO – A ZWYCIĘZCĄ JEST….

nato knowledge contest

Setki stron tekstu, dat, miejsc, ustaleń, porozumień, struktur, nazw i skrótów – z ogromem materiału zmierzyć musiały się drużyny szkół średnich w konkursie wiedzy o NATO zorganizowanym przez NATO-wską Wielonarodową Dywizję Północny-Wschód w Elblągu. Czasu na przygotowanie było  niewiele, cały materiał (zawartość oficjalnej strony internetowej www.nato.int) dostępny był wyłącznie w języku angielskim, ale wizja odniesienia zwycięstwa w tak niecodziennym konkursie (a przy okazji możliwość odwiedzenia ściśle chronionej bazy wojskowej) tylko podsyciła ambicje… 

W środę 18 czerwca naszych Pięciu Wspaniałych w składzie: Julia Ambroziak, Dalia Saleh, Faustyna Goerick, Franciszek Olechnowicz i Paweł Marchlewski, stawiło się punktualnie pod siedzibą NATO MND NE w Elblągu. Dreszczyk emocji związany z procedurami bezpieczeństwa, eskortą oficerów, przejścia korytarzami niedostępnymi zwykle dla cywilów oraz oficjalnym przywitaniem przez samego dowódcę Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód w Elblągu, generała Zenona Brzuszko, sprawił, że adrenalina od samego początku utrzymywała się na wysokim poziomie. 

W konkursie udział wzięło 8 drużyn z różnych elbląskich szkół, z których większość to drużyny klas mundurowych. Pytania, zadawane w języku angielskim w formie quizu przez oficerów z Litwy i Rumunii, były niełatwe – szczegóły dotyczące baz wojskowych, operacji, funkcjonariuszy, państw członkowskich i partnerskich, liczb, map i historii.  Łącznie godzina intensywnego przeszukiwania pamięci i szybkich narad.  

Na ogłoszenie wyników przyszło nam czekać do piątku 20 maja – ogłoszone zostały w trakcie organizowanego w mieście NATO DAY i Pikniku Służb Mundurowych. Naszych Pięciu Wspaniałych zdobyło pierwsze miejsce!

nato knowledge contest
nato knowledge contest

Gratulujemy osiągnięcia! Najlepiej podsumowują je słowa z otrzymanej przez Was statuetki: OUTSTANDING ACHIEVEMENT!

Przeczucie, że poszło im znakomicie uczniowie mieli już w dniu konkursu – świetna znajomość języka angielskiego, dobry podział materiału oraz opanowane techniki przyswajania wiedzy zagwarantowały sukces. Dodatkowym powodem do satysfakcji było to, że naszą szkołę reprezentowało zdecydowanie więcej uczennic niż w innych drużynach 😊 

Sukces nasi zwycięzcy świętowali z nauczycielami i uczniami klasy 1 LO, którzy – jak widać na załączonych zdjęciach – przy okazji świetnie się bawili na NATO DAY.

Więcej zdjęć i krótka relacja również na profilu Facebook NATO MND:

Hundreds of pages of text, dates, places, arrangements, agreements, structures, names and abbreviations – high school teams had to face mountains of details in the NATO Knowledge Competition organized by NATO’s Multinational Division North-East in Elbląg. There was little time to prepare, all the material (the content of the official website of the www.nato.int) was available only in English, but the vision of winning such an unusual competition (and the opportunity to visit a strictly protected military base) only fueled the ambitions … 

On Wednesday, June 18, our Five Magnificent Ones: Julia Ambroziak, Dalia, Saleh, Faustyna Goerick, Franciszek Olechnowicz and Paweł Marchlewski, appeared punctually at the NATO headquarters of MND NE in Elbląg. The thrill of security procedures, officer escort, passage through corridors usually inaccessible to civilians and the official welcome by the Commander of the Multinational Division North-East in Elbląg, General Zenon Brzuszko, kept adrenaline pumping  from the very beginning…

8 teams from various Elbląg schools took part in the competition. Most of the teams were from schools with uniformed classes. The questions, asked in English in the form of a quiz by officers from Lithuania and Romania, were not easy – details about military bases, operations, officers, member and partner countries, numbers, maps and history.  A total of one hour of intensive memory searches and quick consultations.  

We had to wait for the announcement of the results until Friday, May 20 – the results were made known during the NATO DAY and the Picnic of Uniformed Services organized in the city. Our Five Magnificent Ones won first place! Congratulations! As it says on the statuette that you received: OUTSTANDING ACHIEVEMENT!

The students participating in the Contest had already had a feeling that they did very well on the day of the competition – great knowledge of English, good division of the material and mastered techniques of acquiring knowledge guaranteed success. An additional reason for satisfaction was the fact that our school was represented by more female students than in the other teams 😊

Our winners celebrated their success with teachers and our high school students, who – as you can see in the attached photos – also had a great time at NATO DAY.